J.V.C. Myjava

Kamenné 16/1057
Myjava
90701
+421 905 328 890
jvc@jvcmyjava.eu

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. JV.C. Myjava môže zmeniť niektoré ustanovenia v obchodných podmienkach, preto je potrebné prečítať si obchodné podmienky pri každej objednávke. Obchodné podmienky sú platné od chvíle ich zverejnenia na internetových stránkach.

Vstupom na stránky www.jvcmyjava.eu sa kupujúci zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky predaja  platné v danom čase.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Tovar je možné si objednať osobným kontaktom alebo iným kontaktom s našou firmou.  Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Objednávky sú považované za záväzné. O prijatí objednávky bude kupujúci oboznámený prostredníctvom elektronickej pošty na adrese, ktorú uviedol pri kontakte, alebo telefonicky.

Dodacie lehoty

Objednávky sú vybavované v rámci dostupnosti ponúkaných výrobkov na sklade v čo najkratšom čase. Tovar, ktorý je na sklade sa expeduje ihneď. Pri tovare, ktorý nie je skladom je zvyčajne dodávaný do 10 pracovných dní, v prípade špeciálneho tovaru bude dodacia lehota oznámená emailom alebo telefonicky.

Cena výrobku

Predajné ceny sú uvádzané v eurách. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu sú zaúčtované na konci objednávky k cene vybraných výrobkov.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené v čase potvrdenia objednávky. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list..

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný uhradiť objednaný tovar vopred na účet vedený v UniCredit Bank, SK18 1111 0000 0013 0804 1006, pričom sa ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko.S vybranými obchodnými partnermi je možné dohodnúť aj iné platobné podmienky, ako platba v hotovosti alebo platba na faktúru. Objednávka bude vybavená hneď po pripísaní celkovej čiastky na účet predávajúceho, alebo po vystavení faktúry. Bežná lehota na pripísanie platby na účet je do 4 dní, splatnosť faktúr je 7 dní, ak nie je uvedené inak.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar je dodávaný v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú a potvrdenú pri kontakte s našou firmou. Prípadné dodanie tovaru mimo územia SR sa dohodne individuálne. Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou DPD, alebo po dohovore osobným dovozom tovaru až k zákazníkovi . Tovar je možné prevziať i osobne, ale až po telefonickej alebo e-mailovej výzve pracovníkom J.V.C. Myjava.

J.V.C. Myjava nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených Slovenskou poštou alebo prpravnou spoločnosťou DPD, nesprávne udanou adresou prijímateľa, prípadné nedodanie tovaru ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Náklady na dodanie tovaru

Cena poštovného, prípadne balného je pripočítavaná na konci objednávky k cene vybraného tovaru podľa druhu a váhy tovaru.

 

Ceny poštovného sú:

  • osobný odber tovaru   ..................... 0 € s DPH
  • objednaný tovar presiahne celkovú sumu 500 €   ....... 0 € s DPH
  • doručenie poštou, platba za tovar dobierkou        ....... podľa cenníka SP
  • doručenie prepravnou spoločnosťou DPD,dobierkou   ....... podľa cenníka DPD zvyčajne do 10 €

V prípade objemných zásielok, zásielok presahujúcich 10 kg a zásielok mimo územia SR bude cena za prepravu a spôsob prepravy stanovený individuálne, a užívateľ bude o tom oboznámený e-mailom, prípadne telefonicky.

Nadobudnutie tovaru

Tovar ostáva majetkom J.V.C. Myjava až do úplného zaplatenia užívateľom. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Súčasne s tovarom je doručovaný daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia.

Podmienky a postup pri vrátení tovaru (odstúpenie od zmluvy)

V zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý  a klientovi bol predvedený, a na prípad, keď si kúpil zvukový alebo obrazový záznam (t.j. nahrané médium), ktoré už rozbalil.

O úmysle vrátiť tovar bude užívateľ informovať J.V.C. Myjava telefonicky alebo e-mailom na adrese: jvc@jvcmyjava.eu , súčasne uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Tovar užívateľ doručí najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy svoje právo vrátiť tovar uplatnil, a to na vlastné náklady, poistený, doporučenou zásielkou na adresu J.V.C. Myjava, Kamenné 16 / 1057, 907 01 Myjava, alebo osobne na tú istú adresu. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Tovar musí byť zaslaný v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený a kompletný, vrátane príslušenstva, návodu atď., s dokladom o kúpe – daňovým dokladom a záručným listom. Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude užívateľovi vrátená cena za tovar najneskôr do 15 dní po prevzatí tovaru. Do zaplatenej ceny za nezapočítava cena poštovného, ak sa účtovalo. Ak sa poštovné neúčtovalo, bude výška zaplatenej ceny znížená o skutočne vynaložené náklady za dopravu.

Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku e-mailom na adresu jvc@jvcmyjava.eu, vrana@jvcmyjava.eu  najneskôr do 2 hodín od momentu ukončenia objednávky. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade stornovania objednávky po uplynutí 2 hodín je užívateľ povinný uhradiť J.V.C Myjava všetky náklady spojené s objednaním tovaru (spravidla cenu poštovného v plnej preukázateľnej výške). Preddavok uhradený kupujúcim za účelom rezervácie a objednania tovaru je po stornovaní objednávky samostatne nevratný.

J.V.C Myjava si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet alebo adresu do 10 pracovných dní.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďaľšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte, alebo prepravnej spoločnosti DPD.

Reklamácia

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať počet balíkov a neporušenosť zásielky, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. V prípade, že je zásielka poškodená alebo neúplná, kupujúci je povinný spísať s prepravcom protokol o škode, alebo má právo zásielku neprebrať. V obidvoch prípadoch je nutné ihneď informovať predávajúceho, a v prípade spísania protokolu o škode poslať kópiu do 24 hodín e-mailom na adresu jvc@jvcmyjava.eu, prípadne poštou na adresu J.V.C. Myjava, Kamenné 16/1057, 907 01 Myjava. V opačnom prípade sa tovar považuje za riadne dodaný a neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Skryté poškodenie zásielky (spôsobené prepravou) je príjemca povinný oznámiť dopravcovi bez odkladu najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky a vyžiadať si spísanie zápisu o škode . Pokiaľ tento postup nebude dodržaný, dopravca má právo reklamáciu zamietnuť. Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia, preto príjemca nesmie s poškodenou zásielkou manipulovať a je povinný zachovať obal, v ktorom mu bola poškodená zásielka doručená.

Ak sa na tovare vyskytne závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, užívateľ vyplní reklamačný protokol, v ktorom uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, označenie reklamovaného tovaru, číslo objednávky, dátum nákupu, podrobný popis závady a popis ako ku závade došlo a tento pošle spolu s kópiou dokladu o kúpe, záručným listom a reklamovaným tovarom vrátane príslušenstva na adresu J.V.C Myjava Kamenné 16/1057, 907 01 Myjava alebo ho prinesie osobne. Reklamovaný tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť čistý a mechanicky nepoškodený. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Oprávnená reklamácia bude v závislosti od povahy tovaru a druhu závady riešená opravou, výmenou tovaru alebo vrátením kúpnej ceny tovaru. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom, a kupujúci hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, použitím výrobku v nevhodných podmienkach, znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania údržby alebo nevhodnou manipuláciou, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom , vniknutím vody do elektrických častí, zásahu do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), mechanickým poškodením, pri použití tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, a tiež na škody, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, násilným poškodením alebo nesprávnym napájacím napätím.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č.428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov sa predávajúci zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci  nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek vymaže jeho osobné dáta zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.11.2022. J.V.C Myjava si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok. Pre všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platia právne predpisy Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.